Zasady ---------------------------------------------------------------
Ponowne wykorzystywanie
Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: • udostępnionych w systemie teleinformatycznym • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, będąc podmiotem zobowiązanym jako samorządowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, udostępnia informacje jawne o swej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352 Wniosek można przesłać: • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wcpr.pl • pocztą na adres: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 01-833 Warszawa ul. Lipińska 2 Wniosek ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym 5terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie – nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może odmówić – w drodze decyzji – wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a w przypadku otrzymania sprzeciwu od Wnioskodawcy – w drodze decyzji – rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dotyczą: • obowiązku każdorazowego informowania o źródle pozyskanych danych oraz o czasie wytworzenia żądanego zbioru przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Zgodnie z Ustawą , podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa – następuje wówczas na podstawie decyzji Dyrektora WCPR. Odpowiedzialność Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za: • rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego. • Dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące. Opłaty Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywanie bezpłatnie. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za ich udostępnienie lub przekazanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  Opłata ta będzie wyliczana indywidualnie dla każdego wniosku. Podstawą do wyliczenia opłaty są koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w sposób i w formie we wniosku określonych. W przypadku złożenia wniosku nietypowego uwzględniającego inne czynniki, wysokość opłaty może być podwyższona o ich koszt. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu  w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Środki prawne • w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego • od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywanie lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. • W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. --------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 01-08-2016 10:45:22 Odwiedzin: 3399 ---------------------------------------------------------------