Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania i Kompetencje Działu Administracji:

 • zawieranie i nadzorowanie realizacji umów na dostawy i usługi na rzecz Centrum,
 • prowadzenie rejestru umów i wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów, w zakresie dotyczącym podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie i nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Centrum,
 • nadzór nad modernizacjami i remontami nieruchomości użytkowanymi przez Centrum,
 • zarządzanie nieruchomościami będącymi we władaniu Centrum oraz prowadzenie ich dokumentacji.
 • dbałość o stan techniczny pomieszczeń Centrum oraz dbałość o sprawność urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu Centrum,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia pomieszczeń Centrum,
 • prowadzenie obsługi transportowej i kancelaryjnej oraz sekretariatów Centrum,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem Centrum w materiały, urządzenia i sprzęty niezbędne do funkcjonowania Centrum,
 • zapewnienie sprzątania pomieszczeń i terenów należących do Centrum,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Centrum,
 • bieżące aktualizowanie zawartości strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Centrum, dbanie o bieżącą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym archiwum pieczy zastępczej oraz współpraca z archiwum państwowym i archiwum m. st. Warszawy,
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
 • przygotowywanie projektów wystąpień w sprawach skierowanych do Centrum, lecz nienależących do jego kompetencji,
 • opiniowanie wniosków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz sytemu pieczy zastępczej.
 • zarządzanie systemami monitoringu wizyjnego WCPR.

 Zadania i Kompetencje Zespołu Zarządzania Systemami i Narzędziami IT:

 • zarządzanie siecią informatyczną i serwerami Centrum, w tym dbałość o wykonywanie kopii zapasowych i zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego poprzez aktualizację systemów antywirusowych
  i pozostałych zabezpieczeń,
 • administrowanie systemami dziedzinowymi WCPR w zakresie zapewnienia ciągłości działania,
 • wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętów będących w zasobach NIT (stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne),
 • monitorowanie realizowanych umów gwarancyjnych na usługi serwisowe urządzeń IT,
 • współpraca przy realizacji zamówień publicznych w zakresie opracowania OPZ dla dostaw i usług w obszarze IT,
 • administrowanie witrynami WWW w zakresie utrzymania i rozwoju,
 • prowadzenie projektów IT w obszarze cyfryzacji, innowacji oraz komunikacji,
 • prowadzenie spraw związanych z dostępnością cyfrową WCPR.

 Zadania i Kompetencje Działu Domów Pomocy Społecznej:

 • sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez m.st. Warszawa i na zlecenie m.st. Warszawy,
 • monitorowanie stosowania standardów opieki i pracy personelu w domach pomocy społecznej,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach związanych z kierowaniem, umieszczaniem i ustaleniem odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • monitorowanie stanu miejsc w domach pomocy społecznej,
 • weryfikowanie i zatwierdzanie kosztów transportu osób kierowanych do domu pomocy społecznej z postanowienia sądu bez zgody,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do mieszkań wspomaganych funkcjonujących w strukturze domów pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej.

 Zadania i Kompetencje Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie i rozliczanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
 • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do likwidacji barier technicznych,
 • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym,
 • dofinansowanie i rozliczanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej lub kosztów psa asystującego,
 • dofinansowanie i rozliczanie programów finansowanych ze środków PFRON,
 • realizacja wypłat dofinansowań z zakresu rehabilitacji zawodowej na podstawie wniosków przekazywanych przez Urząd Pracy,
 • kontrola wykorzystania środków PFRON w zakresie wykonywanych zadań,
 • współpraca z podmiotami administracji rządowej i samorządowej w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się, barier architektonicznych, barier technicznych oraz w sprawie dofinansowania osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • opracowywanie planów i programów integracji niepełnosprawnych mieszkańców m. st. Warszawy,
 • dofinansowanie i rozliczanie kosztów zorganizowania imprez z zakresu sportu,  kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania oraz kontrola warsztatów terapii zajęciowej i akceptowanie kandydatów do tych placówek,
 • dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej,
 • współpraca z warsztatami terapii zajęciowej oraz ich organami założycielskimi w innych powiatach,
 • koordynowanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej do PFRON,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących podziału środków PFRON,
 • prowadzenie punktu informacyjnego Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • obsługa zgłoszeń z portalu warszawa19115.pl.

 Zadania i Kompetencje Działu Finansów i Księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej,
 • sporządzanie planu budżetu Centrum oraz jego realizacja,
 • rozliczenie i ewidencjonowanie  operacji gospodarczych,
 • opiniowanie planów finansowych jednostek nadzorowanych przez Centrum,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz innych wymaganych,
 • współpraca z urzędami, bankami oraz innymi instytucjami,
 • prowadzenie spraw finansowych i obsługa finansowo-księgowa spraw należących do kompetencji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • prowadzanie obsługi finansowo-księgowej zadań realizowanych ze środków PFRON,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej  projektów współfinansowanych z funduszy celowych.   

 Zadania i Kompetencje Działu ds. Projektów:

 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej oraz między innymi o Funduszach Europejskich,
 • pozyskiwanie informacji o ogłaszanych konkursach wraz z dokumentacją,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej,
 • realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
  1. zarządzanie projektem,
  2. realizacja merytoryczna,
  3. sprawozdawczość do instytucji wdrażającej, w tym wypełnianie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym,
 • współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami instytucjami rynku pracy oraz jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy w zakresie między innymi funduszy europejskich,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum, w tym współpraca w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 Zadania i Kompetencje Działu Integracji Społecznej Cudzoziemców:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej,
 • ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej cudzoziemców,
 • przygotowywanie indywidualnych programów integracji,
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • świadczenie, w zakresie indywidualnych programów integracji, poradnictwa i pracy socjalnej oraz udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy,
  ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 • weryfikacja i ocena przebiegu realizacji indywidualnych programów integracji,
 • rekomendowanie cudzoziemców do najmu mieszkań komunalnych,
 • prowadzenie mieszkań treningowych dla cudzoziemców ,
 • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności  w integracji ze środowiskiem,
 • realizacja planu integracji i adaptacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi dotycząca migrantów przebywających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.

 Zadania i Kompetencje Działu ds. Organizowania Wsparcia dla Cudzoziemców:

 • współpraca z instytucjami i organizacjami udzielającymi wsparcia uchodźcom,
 • zapewnienie wsparcia specjalistycznego, w tym między innymi:
 1. poradnictwo, pomoc i wsparcie osobom w kryzysie,
 2. przygotowywanie osób będących w kryzysie do włączenia społecznego,
 • identyfikowanie potrzeb cudzoziemców, w tym:
  1. rozpoznawanie przyczyn sytuacji kryzysowej,
  2. zapewnienie dostępu do informacji,
  3. wskazywanie sposobu rozwiązania sytuacji kryzysowej,
 • współpraca z punktami pobytu długoterminowego,
 • identyfikowanie potrzeb punktów pobytu długoterminowego w zakresie pozyskiwania wolontariuszy.

Zadania i Kompetencje Zespołów ds. Punktów Pobytu Długoterminowego:

 • prowadzenie bieżącego monitoringu potrzeb w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją pobytu długoterminowego,
 • monitorowanie i reagowanie na potrzeby mieszkańców punktu,
 • powadzenie statystyk i rejestru osób korzystających z miejsca pobytu,
 • opracowywanie harmonogramu spotkań z podmiotami udzielającymi wsparcia osobom przebywającym w miejscu pobytu,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, którzy udzielają wsparcia osobom przebywającym w miejscu pobytu,
 • opracowywanie wzorów procedur związanych z organizowaniem miejsca pobytu i ich wdrażanie,
 • koordynowanie pracy opiekunów, w tym przygotowywanie grafików ich pracy,
 • identyfikacja ryzyka związanego z wykonywanymi zadaniami oraz proponowanie działań naprawczych,
 • stały monitoring wykorzystanych miejsc pobytu i raportowanie stanu wolnych miejsc do właściwej jednostki,
 • realizacja planu integracji i adaptacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi dotycząca migrantów przebywających na terenie m.st. Warszawy.

Zadania i Kompetencje Działu Kadr i Analiz:

 • prowadzenie rekrutacji nowych pracowników,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum, w tym akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych rodzinnej zawodowej pieczy zastępczej,
 • kontrola dyscypliny pracy pracowników,
 • planowanie zatrudnienia i budżetu na ten cel,
 • prowadzenie obsługi płacowej pracowników Centrum,
 • prowadzenie obsługi płacowej zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędu Skarbowego, współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów w zakresie umów cywilnoprawnych,
 • opracowywanie wniosków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i realizowanie pomocy socjalnej dla pracowników Centrum,
 • opracowanie planów szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum, w tym e-learningu oraz dbanie o ich realizację we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Centrum,
 • nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej oraz organizowanie egzaminu kończącego tę służbę we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Centrum,
 • koordynowanie przygotowania i prowadzenie rejestru sprawozdań, opracowywanie analiz,
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk, staży zawodowych lub wolontariatu oraz współpraca z właściwymi podmiotami w tym zakresie,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw dotyczących działania Centrum,

Zadania i Kompetencje Stanowiska ds. BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej:

 • prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie pracowników Centrum w tym zakresie,
 • opracowywanie rocznych raportów dotyczących stanu siedziby Centrum z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzanie analizy ryzyka na stanowisku pracy dla pracowników Centrum, w tym:
 • identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku pracy,
 • kart analizy ryzyka dla danego stanowiska pracy,
 • kart oceny ryzyka zawodowego.

 Zadania i Kompetencje Działu Orzecznictwa o Niepełnosprawności:

 • udzielanie informacji w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
 • rejestracja i obsługa korespondencji MZOoN,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wydawania:
 1. orzeczeń o niepełnosprawności,
 2. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 4. legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,
 5. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • obsługa posiedzeń składów orzekających,
 • przygotowywanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie dokumentacji w postępowaniu odwoławczym,
 • przygotowywanie dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia, skierowań do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie na badania specjalistyczne,
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów na świadczenie usług przez orzeczników - członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej miesięcznego rozliczania umów,
 • prowadzenie w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności rejestrów wydawanych orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.

Zadania i Kompetencje Działu ds. Instytucjonalnego Wsparcia Dziecka i Rodziny:

Do zakresu działania Działu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej /IWDR/ należą sprawy związane z wykonywaniem właściwych dla Centrum zadań:

 • systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej w obszarze funkcjonowania jego poszczególnych elementów,
 • funkcjonowania placówek oferujących pomoc w formie wsparcia i pobytu osobom w sytuacji kryzysowej oraz samotnym matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży znajdującym się trudnej sytuacji życiowej,

   

  Dział wykonuje w szczególności zadania związane z:

 • prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych z wyjątkiem zadań, które należą do organu prowadzącego lub jednostek obsługujących te placówki,
 • organizowaniem szkoleń dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kwalifikowaniem dzieci do umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ich pobytem w tych placówkach, a w szczególności:
 1. kwalifikowaniem i kierowaniem dzieci do odpowiedniego typu placówki,
 2. badaniem i oceną zasadności pobytu dzieci w placówkach,
 • usamodzielnianiem osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • prowadzeniem mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • interwencyjnym przewozem dzieci do pieczy zastępczej,
 • realizacją zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów polegających na konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi polskimi przebywającymi poza granicami RP pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
 • nadzorem nad działalnością ośrodków interwencji kryzysowej, a także wykonywanie zadań dotyczących korzystania z usług ośrodków interwencji kryzysowej i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w szczególności związanych z kierowaniem do hosteli w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz przygotowaniem decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy w formie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także z monitoringiem wykorzystania miejsc w tych ośrodkach.

Zadania i Kompetencje Zespołów ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Zespoły wykonują w szczególności zadania związane z:

 • funkcjonowaniem rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych,
  a w szczególności:
 1. organizowaniem dzieciom opieki w rodzinach zastępczych spokrewnionych i rodzinach zastępczych niezawodowych,
 2. dokonywaniem oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych,
 3. prowadzeniem rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze spokrewnione i rodziny zastępcze niezawodowe,
 • realizacją zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów polegających
  na konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi polskimi przebywającymi poza granicami RP pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Zadania i Kompetencje Zespołu ds. zawodowej pieczy zastępczej:

Zespół ds. zawodowej pieczy zastępczej wykonuje w szczególności zadania związane z:

 • funkcjonowaniem rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, a w szczególności:
 1. organizowaniem dzieciom opieki w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka,
 2. dokonywaniem oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka,
 • usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka,
 • współpracą z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego,
 • realizacją zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów polegających na konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi polskimi przebywającymi poza granicami RP pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Zadania i Kompetencje Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

 • prowadzenie procesu kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej niespokrewnionych i niespowinowaconych z dzieckiem oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • badanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • organizowanie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą podnoszących ich kwalifikacje,
 • zapewnienie poradnictwa, pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 • sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci objętych opieką w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizowanie wsparcia specjalistycznego dla małoletnich wychowanków pieczy zastępczej
 • sporządzanie opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora oraz wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego,
 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • specjalistyczne wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizowane w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS,
 • profesjonalizacja zawodowej pieczy zastępczej

Zadania i Kompetencje Działu Świadczeń:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń i dodatków przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • współpraca z powiatami w zakresie zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy albo na terenie innego powiatu oraz warunków pobytu i wysokości wydatków   na opiekę i wychowanie dziecka,
 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy pieniężnej dla cudzoziemców,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą oraz placówki wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.)
 • prowadzenie ewidencji przyznanych i zrealizowanych świadczeń.

Zadania i Kompetencje Działu Rozliczeń i Odpłatności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania odpłatności od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • regulowanie odpłatności za pobyt mieszkańców m.st. Warszawy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
 • współpraca z powiatami w zakresie realizacji wydatków na opiekę i wychowanie dziecka związanych z przyjęciem dziecka pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy lub na terenie innego powiatu,
 • przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej na podstawie informacji z FK,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o dłużnikach i zaległościach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji przyznanych i zrealizowanych świadczeń.

Zadania i Kompetencje Działu Kontroli:

 1. Sprawowanie kontroli w: domach pomocy społecznej i ośrodku interwencji kryzysowej prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przez inne podmioty, wykonujące zadania z tego zakresu na zlecenie m.st. Warszawy,
 2. Sprawowanie z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie:
 • żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli,
 • wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,
  w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka do rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wykonywane są ich zadania,
 • przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem,
 • przeprowadzania oględzin obiektów w nadzorowanych jednostkach oraz tych, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą,
 • żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli,
 • obserwacji i przeprowadzania indywidualnych rozmów z mieszkańcami domów pomocy społecznej
  i klientami ośrodków interwencji kryzysowej,
 • obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,
  w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.
 1. Koordynowanie działań komórek Centrum w celu wypełnienia obowiązków stawianych przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie sprawowanej przez Dyrektora Centrum kontroli zarządczej.
 2. Koordynowanie kontroli zewnętrznych w Centrum, w tym:
 • prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli zewnętrznych Centrum,
 • przechowywanie dokumentacji z kontroli w Centrum,
 • przekazywanie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy informacji dotyczących kontroli zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy określającym sposób rejestrowania kontroli zewnętrznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych w Urzędzie   m. st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych st. Warszawy.
 1. Przeprowadzanie na podstawie upoważnienia Dyrektora kontroli wewnętrznej w formie:

1) kontroli doraźnej – przeprowadzanej w sytuacji podejrzenia lub zgłoszenia nieprawidłowości, obejmującej również kontrolę sprawowania kontroli funkcjonalnej przez osoby pełniące funkcje kierownicze,

2) kontroli sprawdzającej – obejmującej swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.

Zadania i Kompetencje Zespołu/Wieloosobowego stanowiska ds. prawnych:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Centrum,
 • opiniowanie projektów wskazanych zarządzeń Dyrektora, projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawach należących do statutowych zadań Centrum, decyzji wydawanych z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy przez uprawnionych pracowników Centrum,
 • współtworzenie, opiniowanie i parafowanie projektów umów zawieranych przez Centrum,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie obejmującym zadania Centrum i sygnalizowanie ich kierownikom komórek organizacyjnych Centrum,
 • prowadzenie rejestru spraw sądowych.

Zadania i Kompetencje Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych:

 • prowadzenie, w oparciu o przygotowane dokumenty i we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Centrum, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych o zamówieniach publicznych udzielonych przez Centrum w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących oraz zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, w szczególności sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych,
 • wskazywanie właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego wynikającego z prawa zamówień publicznych,
 • wsparcie komórek merytorycznych Centrum w zakresie udzielanych zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych,
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji prowadzonych postępowań.

Zadania i Kompetencje Inspektora ochrony danych:

 • informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach wynikających z przepisów i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie danych osobowych oraz audyty w tym zakresie,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • współpraca z organem nadzorczym, w tym zgłaszanie naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentów związanych z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • wspieranie przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych i monitorowanie jej wykonania,
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji i dokumentów z zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i dla osób, których dane dotyczą.

Zadania i Kompetencje Zespołu ds. promowania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej:

Do zakresu działania Zespołu ds. promowania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej /PRPZ/ należy rozpowszechnianie informacji dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej za pośrednictwem wszelkich kanałów przekazu, a w szczególności zadania związane z:

 • opracowaniem i realizacją kampanii promocyjnej dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej,
 • kreowaniem przedsięwzięć służących rozpowszechnianiu informacji na temat rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizowaniem, współorganizowaniem oraz udziałem w wydarzeniach promujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • współpracą z administracją samorządową, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz innymi firmami, agencjami i wydawnictwami w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • promocją podejmowanych działań w środkach masowego przekazu,
 • prowadzeniem kont na portalach społecznościowych,
 • prowadzeniem strony internetowej kampanii informacyjnej dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9949