Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań WCPR należy:

Zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców poprzez organizację pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), współpracę i nadzór nad rodzinami zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Wspieranie usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej.
Współpraca i nadzór nad Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Pomoc cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową, tj. cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub legitymują się zezwoleniem na pobyt czasowy.
Ustalanie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Wytaczanie powództw alimentacyjnych wobec rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
Dochodzenie należności od osób zobowiązanych, tj. wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, aktualnie projektu skierowanego do cudzoziemców zamieszkujących na terenie Warszawy i legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą oraz ich rodzin.

Realizacja zadań w ramach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– legitymacje osób niepełnosprawnych,
– karty parkingowe

 

Rehabilitacja społeczna, tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, które to zadanie jest realizowane przede wszystkim przez:

– dofinansowanie likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
– dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9168